แนวทางการประกอบอาชีพ

Welcome To UTK Faculty of Engineering

แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • 1

  วิศวกรรมเครื่องกล

  วิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิศวกรประจำโรงงาน เช่น โรงกลั่นนํ้ามัน โรงประกอบรถยนต์ ฯลฯ วิศวกรดูแลงานระบบประจำอาคารสูง ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ระบบแอร์ ระบบลิฟท์ วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาประจำหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล

 • 2

  วิศวกรรมอุตสาหการ

  วิศวกรรมอุตสาหการ ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้านการออกแบบและวางผังอาคารโรงงาน การวางผังติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบอุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ การออกแบบหรือปรับปรุงการวางแผนและควบคุมการจ่ายสินค้า หรือการบริการ การผลิต การเก็บสินค้าในคลัง การควบคุมคุณภาพ การซ่อมบำรุง และควบคุมโรงงานและหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ การพัฒนา ระบบความคุ้ม ต้นทุน การพัฒนาผลผลิต การออกแบบและจัดตั้งระบบคำนวณคุณค่าการใช้งาน

 • 3

  วิศวกรรมเคมี

  วิศวกรรมเคมี เป็นวิศวกรเคมีควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและอื่นๆ เป็นนักวิจัยในห้องปฎิบัติการและหน่วยงานวิจัยในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(NANOTECH) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นต้น

 • 4

  วิศวกรรมไฟฟ้า

  วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิศวกรไฟฟ้าในบริษัท โรงงาน ห้างร้าน รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานราชการ ประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นที่ปรึกษาการออกแบบระบบไฟฟ้า นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน นักวิชาการในองค์กรต่างๆ นักวิเคราะห์นโยบายและโครงการระบบไฟฟ้ากำลัง

 • 5

  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เป็นวิศวกรในบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม บริษัทผู้ให้บริการระบบสื่อสาร

sex hay