ข่าวกิจกรรม

New
กิจกรรมก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร

กิจกรรมก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท) แบบออนไลน์

New
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ 2564 จัดทำโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. กรุงเทพ

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

New
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ เฉพาะผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 เข้ากลุ่ม ไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มไลน์นี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร /กิจการนักศึกษา/ สอบถามปัญหา / แจ้งข่าวสารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นทางการ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 เท่านั้น


วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

"บูรณาการวิศวกรรมศาสตร์สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลง
๒. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์
๔. การวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. การบริการวิชาการสู่สังคม
๖. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

sex hay