•  

ข่าวกิจกรรม

New
มทร.กรุงเทพร่วมกับมทร.รัตนโกสินทร์ เพิ่มศักยภาพคณาจารย์สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ เปิดแนวรุกพัฒนาเพิ่มศักยภาพคณาจารย์สหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผนึกกำลังจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษ

New
ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

New
ราชมงคลกรุงเทพจับมือกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพจับมือกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะ


วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

"บูรณาการวิศวกรรมศาสตร์สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลง
๒. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์
๔. การวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. การบริการวิชาการสู่สังคม
๖. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน