My video

What would you like to learn

Complete Education Solution

Aenean commodo ligal geate dolor. Aenan massa. Loren ipsum dolor sit amet,color dolor sit amet

see More
ข่าวกิจกรรม

New
มทร.กรุงเทพร่วมกับมทร.รัตนโกสินทร์ เพิ่มศักยภาพคณาจารย์สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ เปิดแนวรุกพัฒนาเพิ่มศักยภาพคณาจารย์สหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผนึกกำลังจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษ

New
ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

New
ราชมงคลกรุงเทพจับมือกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพจับมือกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะ

New
ขอเชิญนิสิต ร่วมประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ BRAND’S ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ “ชีวิต” ในโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2561 : BRAND’S Young Blood 2


วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

"บูรณาการวิศวกรรมศาสตร์สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลง
๒. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์
๔. การวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. การบริการวิชาการสู่สังคม
๖. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน