ข่าวกิจกรรม

New
โครงการ TRM ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ดำเนินงานปี 2565)

โครงการ TRM ปีงบประมาณ 2564 โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากร ผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ดำเนินงานปี 2565)

New
โครงการคลินิกวิศวกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.50 - 17.00 น.

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมชมรายการ โครงการคลินิกวิศวกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.50 - 17.00 น. ผ่านช่องทาง ON LINE FACEBOOK LIVE : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

New
Thank you Party เพื่อแสดงความขอบคุณและยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทางวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13

Thank you Party เพื่อแสดงความขอบคุณและยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทางวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสาทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 16.00 – 19.00 น.


วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

"บูรณาการวิศวกรรมศาสตร์สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลง
๒. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์
๔. การวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. การบริการวิชาการสู่สังคม
๖. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

sex hay