เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

Welcome To UTK Faculty of Engineering

เจ้าหน้าที่

Finance and Accounting
(การเงินและบัญชี) นางแววดาว พรหมมา
Supplies
(พัสดุ) นายธนนันต์ คำหล้า
Academic
(วิชาการ) นางศุภมาศ ลี้ละภัย
Documentary Management
(สารบรรณ) นางสาวสุภัตรา ชาวเหนือ
Supplies
(พัสดุ) นางสาวอุมา แสงจันทร์
Activities General Administration Officer
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายกิจกรรม) นางสาวรัตนา โกวัฒนชัย
General Administration Officer
(จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) นางสาวทิพวดี สันติวีระพันธ์
sex hay