เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

Welcome To UTK Faculty of Engineering

เจ้าหน้าที่

Finance and Accounting
(การเงินและบัญชี) นางแววดาว พรหมมา
Supplies
(พัสดุ) นายธนนันต์ คำหล้า
Academic
(วิชาการ) นางศุภมาศ ลี้ละภัย
Documentary Management
(สารบรรณ) นางสาวสุภัตรา ชาวเหนือ
building staff
(เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร) นางสุรินทร์ จันทร์ศรี
sex hay