ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

Welcome To UTK Faculty of Engineering

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) ผศ.ชัชวาลย์ สุขมั่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) รศ.ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร) ผศ.ดร. ภาณุเดช แสงสีดำ
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
(รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป) อ.วรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) รศ.ดร.ธนัยรัตน์ มาต๊ะ
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) ผศ.ทวีวงศ์ อัครเลิศเศรษฐ
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) ผศ.ดร.ชำนาญ น้อยพิทักษ์
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ชูวารี
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) รศ.ดร.ฉันทมณี พูลเจิรญศิลป์
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) ผศ.ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) ผศ.ดร.สุวัฒน์ กิจเจริญวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) อ.พงศ์สถิตย์ ศรภักดี
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) ผศ.วันดี พูนพจน์มาศ
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) ผศ.ดร. ทองเพียร พรมบุตร
หัวหน้าสำนักงาน
(หัวหน้าสำนักงาน) ผศ.ดร. กาญจนา ลือพงษ์
sex hay