ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

Welcome To UTK Faculty of Engineering

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) ผศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมฆลอย
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร) ผศ.ชัชวาลย์ สุขมั่น
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
(รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป) อ.ธีระพจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) อ.มณฑล ชูโชนาค
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) อ.ทวีวงศ์ อัครเลิศเศรษฐ
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) ผศ.ไพบูลย์ หาญมนต์
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) ดร.สุธรรม ศิวาวุธ
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) ผศ.ดร.ฉันทมณี พูลเจิรญศิลป์
ผู้ช่วยคณบดี
(ผู้ช่วยคณบดี) อ.ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย