ข่าวกิจกรรม

New
ขอเชิญนักศึกษาใหม่ เฉพาะผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 เข้ากลุ่ม ไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มไลน์นี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสาร /กิจการนักศึกษา/ สอบถามปัญหา / แจ้งข่าวสารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นทางการ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 เท่านั้น

New
ปัจฉิมนิเทศ 63

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 เริ่มวันที่ 10 มีนาคม 2564

New
มทร.กรุงเทพร่วมกับมทร.รัตนโกสินทร์ เพิ่มศักยภาพคณาจารย์สหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ เปิดแนวรุกพัฒนาเพิ่มศักยภาพคณาจารย์สหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผนึกกำลังจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษ

New
ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า


วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

"บูรณาการวิศวกรรมศาสตร์สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลง
๒. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์
๔. การวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. การบริการวิชาการสู่สังคม
๖. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน