การเงิน

Welcome To UTK Faculty of Engineering
 • การเงิน


ระเบียบเดินทางไปราชการ
 • ระเบียบการเดินทางไปราชการในประเทศDownload File
 • หลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการDownload File
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพDownload File
 • หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนDownload File
 • รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังDownload File
 • ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากรDownload File
 • ใบสำคัญรับเงิน การประชุมDownload File
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน การประชุมDownload File
ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 • ทะเบียนคุมรายจ่าย (โครงการสถาบันการบินฯ)Download File
แบบฟอร์ม
 • หนังสือราชการภายนอกDownload File
 • แบบรายงานผลโครงการ บริการวิชาการDownload File
 • แบบโครงการบริการสังคมDownload File
 • บันทึกข้อความ ยืมเงินทดรองจ่ายDownload File
 • ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการDownload File
 • ใบหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการDownload File
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ทั่วไปDownload File
 • ใบสำคัญรับเงิน ทั่วไปDownload File
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมDownload File
 • แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 25...Download File
 • แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือDownload File
 • แบบฟอร์มการคำนวณค่าสอนเกินภาระงานDownload File
 • แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลางDownload File
แบบคำเสนอของบประมาณ
 • แบบ ง.4 สิ่งก่อสร้างDownload File
 • แบบ ง.5 โครงการ ผลผลิตด้านวิทย์+ การให้บริการวิชาการ+ ทำนุบำรุงศิลป์Download File
 • แยกตัวคูณคำเสนอของบประมาณDownload File
ตัวอย่างการเขียนเสนอหนังสือราชการ
 • วิธีการ กรอกใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการDownload File
 • การเคลียร์เงินในการโครงการแบบเดินทางDownload File
 • เสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการ กิจกรรมนักศึกษาเครือข่ายราชมงคลDownload File