ปฏิทินการศึกษา

Welcome To UTK Faculty of Engineering

ปฏิทินกิจกรรม

  • 11/08/64
  • 15/10/64
  • 15/11/64
  • เริ่มสอบกลางภาคเรียน

  • วันเริ่มสอบปลายภาคเรียน

  • วันเปิดเรียนภาค 2/2564

    วันเปิดภาคเรียน  เทอม 2/2564  หลักสูตร ปกติ

sex hay