ดาวน์โหลดเอกสารทั่วไป

Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • ดาวน์โหลดเอกสารทั่วไป

    วันที่อัพเดท 21 พฤศจิกายน 2566

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
ระเบียบการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลัง
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ
ระเบียบการเดินทางไปราชการในประเทศ
ใบสำคัญรับเงิน (ทั่วไป)
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน มี แบบทั่วไป แบบค่าตอบแทนวิทยากร แบบการประชุม
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (การประชุม)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ)
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ทั่วไป)
ประเภทใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน มี แบบทั่วไป แบบค่าพาหนะ แบบการประชุม
ใบขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
ใบสัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สำหรับผู้สมัครงาน
แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
sex hay