Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม

    วันที่อัพเดท 19 พฤษภาคม 2564 | คุณผู้ดูแลระบบ |

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 7-18 พฤษภาคม 2564 ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 ราย

หมายเลข 1 นายทวีวงศ์   อัครเลิศเศรษฐ

หมายเลข 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์  โสภิณ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม แสดงวิสัยทัศน์เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม และบัญชีรายขื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเพื่อสรรหาหัวหน้าภาควิชาิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม