Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • ประกาศรับสมัครหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ

    วันที่อัพเดท 24 สิงหาคม 2563 | คุณผู้ดูแลระบบ |

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 
เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2563 มีรายละเอียดและเอกสารแนบ ดังนี้
 1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
 2.ใบสมัครเข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
 3.ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
 4.ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
 5.หลักเกณฑ์การกลั่นกรอง