Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • รับสมัครหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ

    วันที่อัพเดท 13 สิงหาคม 2563 | คุณผู้ดูแลระบบ |

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครืองกลและอุตสาหการ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดและเอกสารแนบ ดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
2.ใบสมัครเข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
3.ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
4.ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ
5.หลักเกณฑ์การกลั่นกรอง