Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยอย่างไร??

    วันที่อัพเดท 06 สิงหาคม 2563 | คุณผู้ดูแลระบบ |

ข้้นตอนขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร), การจัดเตรียมเอกสารแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์, เทคนิคการขออนุสิทธิบัตรจากงานวิจัย, ข้อสังเกตในการเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นลิขสิทธิ์ออนไลน์มี อะไรบ้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>> /administrator/ckeditor/fileman/Uploads/เอกสาารเผยแพร่_KM_วิจัย.pdf