Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • Thank you Party เพื่อแสดงความขอบคุณและยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทางวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13

    วันที่อัพเดท 13 พฤศจิกายน 2565 | คุณผู้ดูแลระบบ |

รายการชนะ การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13

            1. รายการแข่งขัน ทักษะทางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC งานกัด รายการที่ 18 (ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1)

ผู้เข้าแข่งขัน : 1) นายอภิสิทธิ์ เพชรเย็น 2) นายณัฐพงศ์ อินมีถิ่น), อ.ผู้ควบคุมทีม : 1) ผศ.ดลธรรม เอฬกานนท์ 2) ผศ.กมลพงค์ แจ่มกมล

2. การแข่งขันการตรวจสอบรอยร้าวรอยเชื่อมของชิ้นส่วนโบกี้ (วิศวกรรมเครื่องกล-ระบบราง) รายการที่ 25 (ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1)

ผู้เข้าแข่งขัน : 1) นาย เกียรติวุฒิ เบ็ญจะศิลป์ 2) นาย เมธาสิทธิ์ ชอบใจ อ.ผู้ควบคุมทีม : 1) ผศ.ดร. ฤทธิชัย เภาเนียม

            3. การแข่งขันการควบคุมแขนกล 4 แกน และคัดแยกสีวัตถุแบบอัตโนมัติ รายการที่ 24 (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1)

ผู้เข้าแข่งขัน : 1) นายชานนท์ มัดดีน  2)  นายธนบดี  กำราญศึก  อ.ผู้ควบคุมทีม : 1) อาจารย์สายสุนี พ่วงน้อย

            4. รายการแข่งขัน ทักษะทางเครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC งานกลึง รายการที่ 19 (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)

            ผู้เข้าแข่งขัน : 1) นายศุภชัย แซ่หลิว  2) นายกฤตนัย เมืองจันทร์), อ.ผู้ควบคุมทีม : 1) ผศ.ดลธรรม เอฬกานนท์ 2) ผศ.กมลพงค์ แจ่มกมล)

            5. การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น รายการที่ 7 (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2)

ผู้เข้าแข่งขัน : 1) นายยศวริศ คงทน  2)  นายธีรวุฒิ ปิ่นมณี  3) นายธัญวัฒ หวังสวัสดิ์, อ.ผู้ควบคุมทีม : 1) ดร.กวีวัชร์  ทัติวงษ์

            6. การออกแบบและสร้างชิ้นงานโลหะแผ่นด้วยตัวแปรทางคณิตศาสตร์(สาธิต) รายการที่ 22 (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)

ผู้เข้าแข่งขัน : 1) นายกมลภพ บุญช่วย 2) นายศักดิ์ดา รวมทรัพย์, อ.ผู้ควบคุมทีม : 1) ผศ.รัตติกรณ์ เสาร์แดน

            7. การแข่งขันการสำรวจเพื่อหาตำแหน่งหมุดเป้าหมาย รายการที่ 1 (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)

           ผู้เข้าแข่งขัน : 1) นายสหัสวรรษ เข็มทอง 2) นายพศิน คงสนุ่น 3) นายอนุรักษ์ ผูกเกสร 4) นายวสันต์ สร้อยศรี  5) นายสิปปกร จันทร์ประสิทธิ์, อ. ผู้ควบคุมทีม : 1) อ.กนกพรรณ บัวน้อย