•  

  •  

  •  

  •  

  •  

ข่าวกิจกรรม

New
คลินิกวิศวกรรม” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

คลินิกวิศวกรรม” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

New
เชิญชวนประเมิน ITA ของหน่วยงาน

ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมประเมิน ITA ของหน่วยงาน


วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

"บูรณาการวิศวกรรมศาสตร์สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์"ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การบริหารองค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพและรองรับความเปลี่ยนแปลง
๒. การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และความคิดสร้างสรรค์
๔. การวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. การบริการวิชาการสู่สังคม
๖. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

sex hay