การเงิน

Welcome To UTK Faculty of Engineering
 • การเงิน


ระเบียบเดินทางไปราชการ
 • ระเบียบการเดินทางไปราชการในประเทศDownload File
 • หลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการDownload File
 • พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560Download File
 • รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังDownload File
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉ.3) พ.ศ. 2555Download File
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554Download File
 • พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553Download File
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน พ.ศ. 2556Download File
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551Download File
 • หนังสือที่ ศธ 0579.13 ยกเลิกมาตราการประหยัดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2555 และให้ใช้ พ.ศ. 2561Download File
 • หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร.0704 ว.68 ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายDownload File
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6 ว 104 การเทียบตำแหน่งข้าราชการกับวิชาการ วิชาชีพเฉพาะDownload File
 • แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอน การเสนอขออนุมัติ และแผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอน การเสนอรับรองหลักฐานเบิกจ่ายDownload File
 • ประกาศมทรก. การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2563Download File
 • หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4 ว.5 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556Download File
 • หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4 ว 35 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณี เกิดโรคระบายโควิดDownload File
 • หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4 ว.21 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมภายในประเทศDownload File
 • หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506 ว 54 การเดินทางไปศึกษาดูงานDownload File
 • หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6 ว 78 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดDownload File
 • หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6 ว 13 หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศDownload File
 • หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2 ว 112 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ จาก บจกม. การบินไทยDownload File
 • หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4 ว 165 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรDownload File
 • หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6 ว 42 หลักเหณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นDownload File
 • หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6 ว 74 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด และบริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัดไม่มีไฟล์ข้อมูล
 • หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6 ว 265 ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550Download File
 • หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7 ว 25 การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายDownload File
 • หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3 ว 106 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศDownload File
 • หนังสือที่ กค 0409.4 ว 24 ค่าผ่านทางพิเศษDownload File
 • หนังสือที่ กค 0409.6 ว 71 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินต่างประเทศDownload File
 • หนังสือที่ นร 0704 ว 2 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศชั่วคราวDownload File
ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 • ทะเบียนคุมรายจ่าย (โครงการสถาบันการบินฯ)Download File
 • ทะเบียนคุมการใช้จ่ายงปม. และเงินรายได้ สาขาวิชาDownload File
แบบฟอร์ม
 • หนังสือราชการภายนอกDownload File
 • แบบรายงานผลโครงการ บริการวิชาการDownload File
 • แบบโครงการบริการสังคมDownload File
 • บันทึกข้อความ ยืมเงินทดรองจ่ายDownload File
 • ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการDownload File
 • ใบหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการDownload File
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ทั่วไปDownload File
 • ใบสำคัญรับเงิน ทั่วไปDownload File
 • ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากรDownload File
 • ใบสำคัญรับเงิน การประชุมDownload File
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน การประชุมDownload File
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมDownload File
 • แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 25...Download File
 • แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือDownload File
 • แบบฟอร์มการคำนวณค่าสอนเกินภาระงานDownload File
 • แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลางDownload File
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548Download File
แบบคำเสนอของบประมาณ
 • แบบ ง.4 สิ่งก่อสร้างDownload File
 • แบบ ง.5 โครงการ ผลผลิตด้านวิทย์+ การให้บริการวิชาการ+ ทำนุบำรุงศิลป์Download File
 • แยกตัวคูณคำเสนอของบประมาณDownload File
ตัวอย่างการเขียนเสนอหนังสือราชการ
 • บันทึกข้อความเดินทางไปราชการในประเทศDownload File
 • บันทึกข้อความเดินทางไปราชการในต่างประเทศDownload File
 • วิธีการ กรอกใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการDownload File
 • การเคลียร์เงินในการโครงการแบบเดินทางDownload File
 • เสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการ กิจกรรมนักศึกษาเครือข่ายราชมงคลDownload File
sex hay