Welcome To UTK Faculty of Engineering
  • มทร.กรุงเทพร่วมกับมทร.รัตนโกสินทร์ เพิ่มศักยภาพคณาจารย์สหกิจศึกษา

    วันที่อัพเดท 28 พฤษภาคม 2562 | - |


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ เปิดแนวรุกพัฒนาเพิ่มศักยภาพคณาจารย์สหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผนึกกำลังจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”รุ่นที่ ๑๐ โดยท่าน ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯและบรรยายนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


ในวันเดียวกันทางโครงการฯได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ก่อตั้งสหกิจศึกษา ที่ถือได้ว่าเป็นบิดาของสหกิจศึกษาไทย ได้บรรยายถึงปรัชญา แนวคิดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ เน้นชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ ความจำเป็นของสหกิจศึกษาไทยเพื่อเท่าทันและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ รวมถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของสหกิจศึกษาไทยในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โครงการฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้คณาจารย์ทั้งในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน รวม ๑๙ มหาวิทยาลัย ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมในการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีมาตรฐานในการนิเทศสหกิจศึกษา รวมถึงการบรรยายเรื่องประเมินผลสหกิจศึกษาที่ทันสมัยและพัฒนามากขึ้นตามการศึกษาของไทย ของท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักศึกษา สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาไทยต่อไป